Legislatíva

 

Druhy určených meradiel podľa vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov  
Materializované dĺžkové miery
Dĺžkové meradlá na kontrolu dĺžky skladov skladacích meracích zariadení

 

Právne predpisy  
Zákon č.142/2000 Z.z. - o metrológii a o zmene a doplnení neskorších predpisov
Vyhláška č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách
Vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
Nariadenie vlády SR č.294/2005 Z. z. o meradlách